Songs and Prayers

Shabbat Evening Prayers

Introductory Prayers

Blessing Over the Candles
Kiddush – Blessing Over Wine
Chatzi Kaddish

Ma’ariv

Maariv Aravim
Ahavat Olam
Sh’ma
V’ahavta 
Emet Ve-emunah
Mi Chamochah
V’shamru

Amidah

Adonai S’fatai Tiftach

Avot v’lmahot (Chanted)
G’vurot
Shalom Rav
Oseh Shalom

Concluding Prayers

Aleinu
Mourner’s Kaddish

Shabbat Morning Prayers